תקנון החנות

תקנון השימוש בחנות "הדס שטרנברג - שמלות לילדות"

ה-"מותג":  הדס שטרנברג.

אתר זה בבעלות מותג הילדים הדס שטרנברג.   ומנוהל על ידה.כתובתינו; מרכז בעלי המלאכה 22 תל אביב. אתר זה משמש כחנות וירטואלית למותג הנ"ל

תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין המותג לבין הגולש באתר  

האתר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על פרטי האשראי  והמידע של לקוחותיה.

האתר אינו אוגר מספרי כרטיסי אשראי.

המותג-  הדס שטרנברג. מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצורכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.

כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או המותג ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי המותג ישתדל לעשות את מיטב יכולתו כדי להציג בפני לקוחותיו תמונות מדויקות ככל האפשר של המוצרים הנמכרים.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

המותג אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

קופוני הנחה חלים על כל המוצרים באתר מלבד מוצרים במבצע.  אלא אם צויין אחרת בהנחיות. ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד ברכישה. במקרה של החזרת פריט הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.

בעת עדכון סל הקניות, האתר שומר לעצמו את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.  

רכישה באתר:

עבור  ביצוע רכישה באתר, כל מבצע פעולה יתבקש להירשם לאתר. בעת רישום זה יתבקש מבצע הפעולה למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון. הרכישה באתר מותרת לכל מי שגילו מעל 18 שנים ומעלה.

בעת רכישה יתבקש מבצע הפעולה למסור פרטי כרטיס האשראי שברשותו ושבאמצעותו הוא מתכוון לבצע רכישה באתר וכן מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי ומספרי תעודות זהות, אינם נשמרים ברישומי האתר. מבצע הפעולה מצהיר בזאת כי ידוע לו שהגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על-פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או על-פי כל דין. הנהלת המותג תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד כל אדם שיגיש פרטים כוזבים.  בנוסף, המותג רשאי לבטל כל פעולה שהתבצעה באמצעות האתר, היה ומבצע הפעולה הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.

לאחר ביצוע הזמנה, תישלח למבצע הפעולה הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלו אשר המבצע רשם בעת ביצוע ההזמנה. הודעת האישור תכלול את פרטי הפעולה ואת חשבונית העסקה. תנאי מוקדם לתוקף הפעולה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לפעולה והן לגביה הכספים עבורה.

המותג לא יישא באחריות לקבלת הודעת אישור אצל מבצע הפעולה במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר מבצע הפעולה בעת רישומו לאתר הינה שגויה ו/או לא תקינה.

במקרה בו לא אושרה עסקה על-ידי חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם החברה לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

יובהר ויודגש כי פעולה תחשב כמושלמת אך ורק לאחר מסירת פרטי האשראי על-ידי מבצע הפעולה וחיוב העסקה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, המותג זכאי לבטל את ההזמנה ללא כל הודעה נוספת מטעמו.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר

פרטיות:

כל הפרטים האישיים שימסרו בעת ביצוע פעולה באתר יישמרו במאגר המידע של  האתר והמותג (למעט פרטי כרטיסי האשראי ומספרי תעודות זהות אשר אינם נשמרים במאגר המידע של המותג בכל מקרה).

מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת המותג, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של המותג או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות  וכן לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי,  לרבות באמצעות "עוגייה" (Cookies) – שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם  שמידע כאמור ייחשב לקניינה של המותג והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על  כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. המותג לא יחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע   בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995.

הנרשם מאשר שידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

אספקת המוצרים:

המוצרים המוצעים למכירה באתר קיימים באספקה במחסני המותג ויסופקו למבצע הפעולה ישירות ממחסניו. זמני האספקה להם מתחייב המותג יהיו לפי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים (למעט במקרים בהם תואמה אספקה בימים אלו מראש מול הנהלת המותג), משבת וימי חגים ומועדים.

בכל אפשרות בחירה אחרת שאינה איסוף עצמי, המוצרים יסופקו באמצעות  חברת שילוח ובמקרים ספציפיים באמצעות דואר ישראל – לפי בחירת הלקוח כאמור – לכתובת שנמסרה במהלך תהליך רישום ההזמנה ככתובת למשלוח אשר נרשמה בהודעת האישור (להלן: "הכתובת למשלוח"). אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה.

המותג אינו נושא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי המותג להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע  הפעולה.

אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם המותג.

זכויות יוצרים:

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והדגמים הנם רכושה של המותג בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים תמונות וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

השם הדס שטרנברג וכן שם הדומיין של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של המותג בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.

כל התוכן המילולי, מידע ותצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, הנם בבעלותם הבלעדית של המותג ובעלי המותג.